PROF.MARK SILBERSTEIN ANDMARINA MINKIN

פריצה במחקר! פרופ'-משנה מרק זילברשטיין  ומרינה מינקין, מוטטו את חומת האבטחה החדשנית של אינטל

     !ברכות  למרק ולשותפיו למחקר

 לכתבה המלאה