מרכזי המחקר כוללים מספר מעבדות המתמקדות בנושא משותף וחולקות משאבים גדולים.
חלק מהמרכזים משותפים עם חברי סגל מפקולטות אחרות.