מסלול ישיר לדוקטורט

מסלול ישיר לדוקטורט מיועד לסטודנטים מצטיינים המשתלמים לתואר מגיסטר אשר מחקרם ניתן להרחבה לעבודה לתואר דוקטור. על המועמד לעמוד בתנאים הבאים: (א) הוכיח במהלך מחקרו לתואר שני יכולת מחקרית המעידה בברור על התאמתו ללימודי הדוקטורט. (ב) השלים לפחות סמסטר אחד  לאחר אישור נושא המחקר, והצטיין במקצועות התואר השני. (ג) נושא מחקרו למגיסטר ניתן להרחבה להיקף הנדרש מעבודת דוקטור, או לשמש נדבך משמעותי בעבודה כזו.  (ד) השלים לפחות מחצית ממכסת נקודות הלימוד אשר חויב בה והשיג ממוצע ציונים של 90 לפחות.

על סטודנט בוגר תואר ארבע שנתי בטכניון שסיים את לימודיו לתואר ראשון בהצטיינות או שהיה מצטיין נשיא בארבעת הסמסטרים האחרונים  וכן סטודנט בוגר תואר ראשון תלת שנתי בטכניון או באוניברסיטה שסיים את לימודיו בהצטיינות יתרה (מצטיין נשיא או מקביל) יחולו התנאים המופיעים לעיל, למעט ההקלות הבאות: הוא יוכל לבקש לעבור למסלול הישיר לאחר סמסטר אחד, ולאחר השלמת לפחות שליש מהנקודות הנדרשות אך לא פחות משמונה. סטודנט משלים שנדרש בהשלמות יצטרך בנוסף לסיים את כל מקצועות ההשלמה.

  • הבקשה למעבר למסלול ישיר תוגש לוועדת לימודי תארים מתקדמים ביזמת המנחה ובכפוף לסעיף 24.07 (מסלול ישיר לדוקטורט) בתקנות בית הספר ללימודי תארים מתקדמים.
  • הסטודנט יעמוד בפני ועדת בדיקה אשר תמונה על ידי הוועדה הפקולטית ללימודי תארים מתקדמים ואשר תגיש את המלצתה לגבי המעבר למסלול הישיר.
  • סטודנט שהתקבל למסלול הישיר יגיש תיאור תמציתי לקראת בחינת מועמדות בתוך חמישה חודשים ממועד ההודעה על הקבלה למסלול הישיר,  וניתן לבקש דחייה של מקסימום שישה חודשים נוספים, בתנאי שמשך הזמן עד להגשת התיאור התמציתי לא יעלה על 30 חודש מתחילת ההשתלמות לתואר מגיסטר.  עם מעבר בחינת המועמדות בהצלחה יוסב מעמדו של הסטודנט למשתלם לתואר דוקטור ומשך השתלמותו יוארך ב-8 סמסטרים נוספים והוא יחוייב ללמוד נקודות נוספות ברמת תארים מתקדמים ובהיקף כולל של 27 נקודות. 
  • אם נכשל הסטודנט בבחינת המועמדות או לא ניגש אליה במועד, ימשיך את השתלמותו לתואר מגיסטר עד לסיומה, בכפוף להמלצת ועדת הבדיקה למסלול ישיר.

תעודת מגיסטר למשתלם במסלול ישיר

משתלם לתואר דוקטור במסלול הישיר יקבל תעודת מגיסטר לאחר שיעבור את בחינת המועמדות וישלים את כל דרישות הקורסים לתואר מגיסטר, שהוטלו עליו בעת קבלתו. התואר ייקרא “מגיסטר” בעברית ו Master באנגלית, כדי להבחין בינו לבין תארים אחרים. בתעודה יצוין כי המשתלם “סיים את לימודיו לצורך התואר מגיסטר במהלך לימודיו לתואר דוקטור”.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכרות תארים מתקדים בפקולטה.

להורדת טופס מועמדות לדוקטורט לחץ/י כאן