For PDf File

מס' מקצועשם המקצוע שם המרצה סמסטר א'סמסטר ב'
46004נושאים מתקדמים 2פרופ"מ אלכס חייט2
46005רשתות מחשבים ואינטרנט 2ד"ר ד. לורנץ1,2
46006קורס מתקדם בנושא מיוחד 3פרופ"מ ע. כהן1,2
46012+מבוא לרכיבים וחומרים אורגנייםפרופ' נ. טסלר1,2
46041+רשתות עצביות ביולוגיותפרופ' רון מאיר1,2
46129+פיסיקה של מצב מוצק ח'פרו"מ א. חייט1,2
46187+ תכן מעגלים אנלוגייםד"ר א. אוניקובסקי1,2
46188+ מעגלים אלקטרוניים לאותות מעורביםד"ר קלאודיו יעקובוסון1,2
46189תכן מסננים אקטיבייםמר א. דיסקין1,2
46193עיבוד וניתוח מידעפרופ' נ. שימקין1,2
46194+ למידה ותכנון במערכות דינאמיותפרופ' ש. מנור1,2
46195+ מערכות לומדותפרופ' מ. מנור/פרופ' נ. שימקין1,21,2
46196+ בקרה לא לינאריתד"ר הקטור רוטשטיין1,2
46197+ שיטות חישוביות באופטימיזציהפרופ"מ עדו טל1,2
46200+עיבוד וניתוח תמונות פרופ' י. כהן/ פרופ' י. שכנר1,21,2
46201+ מבוא לעיבוד אותות אקראיים פרופ' י. אלדר1,2
46204+ תקשורת אנלוגית מר נ. וינברגר1,2
46205+ מבוא לתורת הקידוד בתקשורתפרופ"ח י. ששון1,2
46206+ מבוא לתקשורת ספרתית פרופ' ש. שמאי-שיץ /1,21,2
פרופ' נ. מרחב
46209+ מבנה מערכות הפעלה פרופ"מ מ. זלברשטיין/מר ד. וייצחוב2,22,2
46210+ מעבדה במערכות הפעלה  פרופ"מ מ. זילברשטיין4מ'4מ'
46216+ מיקרוגליםפרופ' ל. שכטר1,2
46225+ עקרונות פיזיקליים של התקני מל"מפרופ' ד. ריטר1,21,2
46232פרקים בננו אלקטרוניקהפרופ"ח א. בוקס1,2
46233+מעבדה בננו ביו-טכנולוגיה פרופ' נ. טסלר1,2
46235+ התקני הספק משולביםפרופ' ד. ריטר1,2
46237+ מעגלים משולבים – מבוא ל- VLSIפרופ' ר. גינוסר/מר א. מעיין 1,21,2
46239+מעבדה בננו אלקטרוניקהפרופ' נ. טסלר1,2
46242+ פיסיקה סטטיססטית, תנודות ורעשפרופ' נ. מרחב1,2
46244תופעות גליםפרופ"ח א. בוקס1,2
46249+ מערכות אלקטרו-אופטיותפרופ"ח י. שכנר1,2
46250+אלקטרואופטיקה 2פרופ' מ. הורוביץ1,2
46256+ אנטנות וקרינה פרופ' י. לויתן 1,2
46265ארכיטקטורות מתקדמות פרופ"מ ש. קוטינסקי1,2
46266+ שיטות הידור (קומפילציה)ד"ר א. זקס1,2
46267+ מבנה מחשבים פרופ"ח י. בירק / פרופ"מ י. עציון1,21,2
46268הנדסת מעבדי מחשבפרופ"מ י. עציון1,2
46271+ תכנות ותכן מונחה עצמיםד"ר ג. זודיק1,2
46272מערכות מבוזרותפרופ. ע. קידר1,2
46273+תכנות פונקציונאלי מבוזר מר ח. גזית 1,2
46275יישומים ואופטימיזציה של קוד בינארימר ג. הבר1,2
46278מאיצים חישובייםפרופ"מ מ. זילברשטיין1,2
46326+ מבוא לאותות ומערכות ביולוגייםפרופ' ר. מאיר1,2
46332+ מערכות ראייה ושמיעה פרופ. מ. פורת /ד"ר ר. כפתורי 1,21,2
46336+מעבדי רשת מהיריםד"ר א. רוזן1,2
46733+תורת האינפורמציהפרופ' ש. שמאי/י. שטיינברג 1,21,2
46745+ עבוד ספרתי של אותותד"ר ג. בן דוד1,2
46746+אלגוריתמים ויישומים בראייה ממוחשבתפרופ"ח ל. צלניק-מנור1,2
46773+התקני מל"מ אלקטרואופטיים לגילויפרופ' י. נמירובסקי1,2
46831+ מבוא לדימות רפואיפרופ"מ ג. גלבוע1,2
46853ארכיטקטורות מתקדמותפרופ' א. ויזר1,2
46864+ תכן מערכות ספרתיות מהירותדר' מ. ורנר1,2
46868+ יסודות תהליכים אקראיים פרופ' ר. אדלר1,2
46880+ תכן בעזרת מחשב של מערכות VSLIמר א.זהבי 1,2
46903+ מעגלים משולבים CMOS בתדר פרופ"מ ע.כהן1,2
רדיו
46918חב"מ פיסיד"ר ק.מויסייב1,2
46968+ מיקרו-עיבוד ומיקרו-מערכות אלקטרומכניותפרופ' י. נמירובסקי1,2
47006נושאים מתקדמים 3 נושא הקורס : תכנון ותכנות מערכות הטרוגניותפרופ' א. מנדלסון1,2
48703נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 1פרופ' יגאל ששון2
נושא הקורס : תורת האינפורמציה וסטטיסטיקה
48711מעבדה באלקטרואופטיקה 1פרופ' מ. הורוביץ 4מ'
48712מעבדה באלקטרואופטיקה 2פרופ' משה הורוביץ 4מ'
48715נושאים מתקדמים במערכות למידה ובקרה 1 פרופ' ר. מאיר2
נושא הקורס : ניסוי ומיצוי בסוכנים מלאכותיים וטבעיים.
48732נושאים מתקדמים בתורת הגלים 1פרופ"מ א. אפשטיין 2
נושא הקורס: מטא משטחים אלקטרומגנטיים
48746מערכות ביו-אקסיטביליותפרופ' ש. מרום2
48747מעבדה באותות ומערכות ביולוגיים פרופ"ח מ. פורת 4מ'4מ'
48750נושאים מתקדמים בתכנון מחשב 1פרופ' ישראל צידון2
נושא הקורס : הסרת כפילות במערכות תקשורת ואחסון
48771פרק בתקשור ספרתי 1פרופ"ח י.ששון2
48816מעבדה לעיבוד אותות טרם נקבע 4מ'4מ'
48825שערוך וזיהוי במערכות דינאמיותפרופ' נ. שימקין2
48852מעבדה בהמרת אנרגיהפרופ"מ י. לברון4מ'4מ'
48860עבוד תמונותפרופ.מ. פורת2
48865נושאים בעבוד אותות 2פרופ' י. כהן2
נושא הקורס: עבוד אותות במערכי מיקרופונים
48870פיתוח נושאים בהנדסת חשמל 1חברי סגל הפקולטה11
48871פיתוח נושאים בהנדסת חשמל 2חברי סגל הפקולטה11
48874ארכ מחש מקבילייםפרופ' ר. גינוסר2
48877מעבדה לתכנה וחומרה פרופ' י. מוזס 4מ'4מ'
48879סמינר בארכיטקטורות וי.ל.סי.יפרופ"מ ש. קוטינסקי2
48884סמינר מקביליפרופ' ר. גינוסר2
48903נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה 1פרופ"מ ל. קורנבלום2
נושא הקורס : תחמוצות פונקציונאליות למיקרואלקטרוניקה
48905אופטיקה לא לינארית ושימושיהטרם נקבע2
48907אופטיקה דיפוסיבית וישומייה בדימות ביו רפואיפרופ' א. רוזנטל2
48908נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה 2פרופ"מ י. יעיש2
נושא הקורס: צנורות פחמן גרפן וחומרי ואן דר ואלס
48921נושאים מתקדמים בראייה ממוחשבת:פרופ"ח ע. לוין 2
הנושא: צילום חישובי
48922מעבדה בראייה, מבנה תמונה וראייה ממוחשבת פרופ"ח מ. פורת 4מ'4מ'
48926נושאים מתקדמים בעבוד תמונות.פרופ"מ ת.מיכאלי2
נושא הקורס : שיטות סטטיסטיות בעיבוד תמונה
48929עבוד אותות מסתגל פרופ' א. פוייאר2
48933מעבדה בתקשורת פרופ' ש. שמאי 4מ'4מ'
48934תקשורת מקודדתפרופ' נ. מרחב2
48961נושאים מתקדמים במחשוב 1 נושא הקורס: תכן ומימוש מערכות הפעלהפרופ' מ. זילברשטיין2
48966מעבדה במיקרואלקטרוניקה פרופ' ד. ריטר 4מ'4מ'
48967מעבדה לרשתות מחשביםפרופ"ח י. קסלסי 4מ'4מ'
48969עיבוד לא לינאריפרופ"מ ר. טלמון2
48976מעבדה במערכות מקביליותפרופ"ח י. בירק 4מ'4מ'
48979נושאים מתקדמים בהסתברות ותהליכים אקראיים נושא הקורס: שיטות טופולוגיות בהנדסה, רשתות ובניתוח נתוניםפרופ' ר. אדלר2
48990סמינריון 1 חברי הסגל 33
48991סמינריון 2 חברי הסגל 33
48996גלים במבנים מחזוריים פרופ' ל. שכטר2
49005מעבדה לנושאי בקרהפרופ' נ. שימקין 4מ'4מ'
49006מעבדה לגלים אלקטרומגנטייםמורי השטח 4מ'4מ'
49011נושאים מתקדמים במחשוב 2 פרופ' ע. קידר2
נושא הקורס: נושאים באחסון מבוזר
49014נושאים מתקדמים בהסתברות ותהליכים אקראיים 2 נושא הקורס :נושאים בטופולוגיה אקראית פרופ"מ עומר בוברובסקי2
49017נושאים מתקדמים במחשוב 3פרופ' א.מנדלסון2
נושא הקורס: נושאים מתקדמים בחומרה
49018נושאים מתקדמים בתכנון מחשב 3פרופ"מ י. עציון 2
נושא הקורס: הנדסת מערכות מחשב
49026ידע ומשחקים במערכות מבוזרותפרופ' י. מוזס2
49027תורת האינפורמציה למערכות מרובות משתמשיםפרופ' י. שטיינברג2
49030נושאים במערכות אחסוןפרופ' י. בירק2
49033שיטות דגימה מוכללותפרופ' י. אלדר2
49042מעגלים פוטוניים מתקדמיםפרופ' מ. אורנשטיין2
49049גישות מידול וחישוביותפרופ' י. לויתן2
49053מעבדה בלמידה חישוביתפרופ"ח ק. קרמר4מ'4מ'
49055ננו פוטוניקהפרופ"מ ג. ברטל2
49056נושאים מתקדמים בראייה ממוחשבת:פרופ' אילת טל 2
נושא הקורס: ניתוח צורה
49058למידה ממוחשבת לבעיות מורכבותפרופ"ח ק. קרמר2
49060היבטיים מערכתיים של רשתות תקשורתפרופ"ח יצחק קסלסי2
49061צפני קיטובפרופ'. ע. טל2
49062דימות ושחזור תלת מימדפרופ' י. שכנר2
49063מידע בהתקני איחסוןפרופ'. י. קסוטו22
49064שיטות ורציאניות בעבוד תמונהפרופ' ג. גלבוע2