For PDf FIle

מקצועמס' מקצועמרצהשעותחדר
יום א'
+מעגלים משולבים – מבוא לוי. ל. ס. י46237מר אדוארדו מעיין09:30-11:30פ' 404
+תרגום ואופטימיזציה דינמיים של קוד בינארי 46275מר גדי הבר09:30-11:30מ' 351
+מבוא לעיבוד אותות אקראיים46201פרופ' יונינה אלדר09:30-11:30פ' 403
ננו פוטוניקה49055פרופ' גיא ברטל10:30-12:30מ' 352
+מיקרו עיבוד ומיקרו מערכות אלקטרומגנטיות46968פרופ' יעל נמירובסקי12:30-14:30מ' 352
+שיטות חישוביות באופטימיזציה46197פרופ' עדו טל12:30-14:30מ' 351
מערכות ביו - אקסטביליות48746פרופ' שמעון מרום12:30-14:30מ' 353
סמינר בארכיטקטורות VLSI48879פרופ' שחר קוטינסקי14:30-16:30מ' 353
+למידה ותכנון במערכות דינמיות46194פרופ' שי מנור15:30-17:30פ' 504
מידע בהתקני אחסון49063פרופ' יובל קסוטו16:30-18:30מ' 354
+מעבדי רשת מהירים 46336ד"ר אמיר רוזן16:30-18:30מ' 351
+מבוא לתקשורת ספרתית46206פרופ' מחקר שלמה שמאי (שיץ)16:30-18:30מ' 352
נושאים מתקדמים בתורת הגלים 148732פרופ' אריאל אפשטיין16:30-18:30פ' 403
נושא הקורס: מטא- משטחים אלקטרומגנטים
עבוד תמונות48860פרופ' משה פורת18:30-20:30מ' 351
צפני קיטוב49061פרופ' עדו טל18:30-20:30מ' 354
יום ב'
+מבנה מערכות הפעלה46209מר דני ווייצחוב08:30-10:30מ' 165
+תופעות גלים46244פרופ' אייל בוקס09:30-11:30מ' 351
+תכן וניתוח אלגוריתמים46002פרופ' יורם מוזס10:30-12:30פ' 504
+עקרונות פיזיקליים של התקני מל"מ046225פרופ' דן ריטר10:30-12:30מיקרו
+נושאים מתקדמים 3 46006פרופ' עמנואל כהן10:30-12:30מ' 354
נושא הקורס: מעגלי רדיו עבור מערכות תקשורת
פיתוח נושאים בהנדסת חשמל 248871פרופ' ענת לוין אחראית אקדמית11:30-12:30מ' 352
נושא הקורס: מבוא למחקר הפקולטייינתן ע"י חברי סגל שונים
+מערכות מבוזרות - עקרונות46272פרופ' עדית קידר12:30-14:30מ' 351
+עבוד ונתוח תמונות46200פרופ' יואב שכנר12:30-14:30פ' 405
+מעבדה בננו ביו-טכנולוגיה 46233פרופ' ניר טסלר12:30-14:30זיסאפל 463
+תכן מסננים אקטיביים46189מר אלכסיי דיסקין13:30-15:30פ' 505
+מבנה מחשבים46267פרופ' יואב עציון14:30-16:30מ' 280
+יסודות תהליכים אקראיים46868פרופ' רוברט אדלר14:30-16:30מ' 651
+מיקרוגלים 46216פרופ' לוי שכטר14:30-16:30מ' 351
נושאים מתקדמים במחשוב 3 49011פרופ' עדית קידר14:30-16:30מ' 354
נושא הקורס: נושאים באחסון מבוזר
+מבוא לדימות רפואי46831פרופ' גיא גלבוע14:30-16:30מ' 353
+פיסיקה סטטיסטית תנודות ורעש46242פרופ' נרי מרחב15:30-17:30מ' 1066
48703פרופ' יגאל ששון16:30-18:30מ' 354
נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 1
נושא הקורס: תורת האינפורמציה וסטטיסטיקה
מאיצים חישוביים ומערכות מואצות46278פרופ' מרק זילברשטיין16:30-18:30פ' 507
+מעגלים אלקטרוניים לאותות מעורבים 46188ד"ר קלאודיו יעקובסון16:30-18:30מ' 352
נושאים מתקדמים בהסתברות ותהליכים אקראיים 249014פרופ' עומר בוברובסקי17:30-19:30מ' 353
נושא הקורס: נושאים בטופולוגיה אקראית
יום ג'
+רשתות מחשבים אינטרנט 2046005מר דין לורנץ08:30-10:30פ' 504
+מערכות לומדות46195פרופ' נחום שימקין09:30-11:30מ' 165
+פרקים בננו אלקטרוניקה46232פרופ' אייל בוקס09:30-11:30זיסאפל 463
נושאים בראייה ממוחשבת:49056פרופ' אילת טל09:30-11:30מ' 351
נושא הקורס: ניתוח צורה
אופטיקה דיפוסיבית וישומייה בדימות ביו רפואי48907פרופ' אמיר רוזנטל11:30-13:30מ' 351
+התקני הספק משולבים46235פרופ' דן ריטר12:30-14:30זיסאפל 463
נושאים מתקדמים במערכות למידה 148715פרופ' רון מאיר12:30-14:30מ' 354
נושא הקורס: ניסוי ומיצוי בסוכנים טבעיים ומלאכותיים
+תורת האינפורמציה46733פרופ' יוסי שטינברג13:30-15:30מ' 351
נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה 248908פרופ' יובל יעיש14:30-16:30מ' 352
נושא הקורס: צינוריות פחמן, גרפן וחומרי ואן דר ואלס
נושאים מתקדמים בעבוד תמונות48926פרופ' תומר מיכאלי14:30-16:30מ' 353
נושא הקורס: שיטות סטטיסטיות בעבוד תמונה
דימות ושיחזור תלת ממדי49062פרופ' יואב שכנר16:30-18:30מ' 353
סמינר בארכיטקטורות לחישוב מקבילי48884פרופ' רן גינוסר16:30-18:30מ' 354
תורת האינפורמציה למערכות מרובות משתמשים49027פרופ' יוסי שטיינברג16:30-18:30מ' 351
+בקרה לא לינארית 46196ד"ר הקטור רוטשטיין17:30-19:30מ' 352
יום ד'
+מערכות ראייה ושמיעה46332ד"ר רן כפתורי08:30-10:30מ' 165
+תכן בעזרת מחשב של וי.אל.אס.אי46880מר איתן זהבי08:30-10:30מ' 351
גלים במבנים מחזוריים48966פרופ' לוי שכטר10:30-12:30מ' 352
+אלגוריתמים ויישומים בראייה ממוחשבת46746פרופ' ליהי צלניק מנור10:30-12:30פ' 505
נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה 148903פרופ' ליאור קורנבלום10:30-12:30מ' 353
הנושא הקורס: תחמוצות פונקציונאליות למיקרואלקטרוניקה
יסודות האנליזה הפונקציונאלית להנדסת חשמל108327פרופ' ניק קרופורד14:30-16:30מ' 353
+רשתות עצביות ביולוגיות - חישוביות46041פרופ' רון מאיר16:30-18:30מ' 352
נושאים במערכות איחסון49030פרופ' יצחק בירק16:30-18:30מ' 351
יום ה'
עיבוד וניתוח מידע 46193פרופ' קובי קרמר09:30-11:30פ' 405
למידה ממוחשבת לבעיות מורכבות49058פרופ' קובי קרמר12:30-14:30מ' 351