מסלול ישיר לדוקטורט:

  • מסלול סטודנטים חוקריםזה מיועד לסטודנטים מצטיינים המשתלמים לתואר מגיסטר אשר מחקרם ניתן להרחבה לעבודה לתואר דוקטור. על המועמד לעמוד בתנאים הבאים:
    (1) הוכיח במהלך מחקרו לתואר שני יכולת מחקרית המעידה בברור על התאמתו ללימודי הדוקטורט. (2) נמצא לפחות במהלך הסמסטר השני לאחר אישור נושא המחקר, והצטיין במקצועות התואר השני. (3) נושא מחקרו ניתן להרחבה לעבודת דוקטורט, או לשמש נדבך משמעותי בעבודה כזו.
  • הבקשה למעבר למסלול ישיר תוגש לועדת לימודי מוסמכים ביזמת המנחה ובכפוף לסעיף 24.07 (מסלול ישיר לדוקטורט) בתקנות בית הספר ללימודי מוסמכים.
  • הסטודנט יעמוד בפני ועדת בדיקה אשר תמונה על ידי הועדה הפקולטית ללימודי מוסמכים ואשר תגיש את המלצתה לגבי המעבר למסלול הישיר.
  • סטודנט שהתקבל למסלול הישיר ייגש לבחינת מועמדות בתוך שישה חודשים ממועד ההודעה על הקבלה למסלול הישיר. עם מעבר בחינת המועמדות בהצלחה יוסב מעמדו של הסטודנט למשתלם לתואר דוקטור.
  • אם נכשל הסטודנט בבחינת המועמדות או לא ניגש אליה במועד, ימשיך את השתלמותו לתואר מגיסטר עד לסיומה.

מסלול מיוחד לדוקטורט:

  • מסלול זה מיועד לסטודנטים מצטיינים במיוחד אשר הוכיחו יכולת מחקרית מרשימה. על המועמד לעמוד בתנאים הבאים: (1) סטודנט מצטיין במיוחד בוגר תואר ראשון של הפקולטה להנדסת חשמל או בוגר הנדסת מחשבים בטכניון (2) סטודנט לתואר מגיסטר בפקולטה. (3) הצטיינות במחקר המעידה באופן מובהק על התאמתו ללימודי הדוקטורט. (4) נכונות של חבר סגל לשמש כמנחה לתואר דוקטור. במקרים יוצאי דופן תשקול ועדת למודי מוסמכים הקלות ביחס לתנאים (1-2) לעיל.
  • הבקשה לקבלה למסלול המיוחד לדוקטורט תוגש לועדת לימודי מוסמכים ביוזמת המנחה (המיועד) ובכפוף לתקנה 32.05 (מסלול מיוחד לדוקטורט) של ביה"ס ללימודי מוסמכים.
  • המועמד יעמוד בפני ועדת בדיקה אשר תמונה על ידי הועדה הפקולטית ללימודי מוסמכים, ואשר תגיש את המלצתה לגבי הקבלה למסלול המיוחד לתואר דוקטור.

תעודת מגיסטר למשתלם במסלול ישיר:

משתלם לתואר דוקטור במסלול הישיר יקבל תעודת מגיסטר לאחר שיעבור את בחינת המועמדות וישלים את כל דרישות הקורסים לתואר מגיסטר, שהוטלו עליו בעת קבלתו. התואר ייקרא "מגיסטר" בעברית ו-MA באנגלית, כדי להבחין בינו לבין תארים אחרים. בתעודה יצוין כי המשתלם "סיים את לימודיו לצורך התואר מגיסטר במהלך לימודי לתואר דוקטור".

תנאי שימוש באתר