תנאי קבלה לתואר דוקטור לפילוסופיה

מועמד העומד בדרישות הפורמליות של ביה”ס ללימודי תארים מתקדמים לקבלה ללימודי תואר שלישי, או העומד לסיים את לימודיו לתואר שני ומעונין לברר אפשרות קבלתו ללימודי תואר שלישי, יפנה בעניין זה (בכל עת) למזכירות תארים מתקדמים בפקולטה, תוך ציון תחומי התמחות שבהם בכוונתו להמשיך את השתלמותו. על המועמד למצוא חבר סגל מהפקולטה המוכן לשמש לו מנחה קבוע. הנחייה ע”י חברי סגל מפקולטות אחרות תאושר רק במקרים חריגים. הנחייה ע”י נספחים לא תאושר בד”כ.

החלטות על קבלה ללימודים מתקבלות על ידי ועדת לימודי תארים מתקדמים בפקולטה. עם המלצת המנחה המיועד, מועמדותו של הסטודנט תידון בוועדת קבלה לתואר דוקטור, אשר תבדוק את יכולותיו והתאמתו לדוקטורט והמלצותיה יאושרו ע”י הוועדה הפקולטית ללימודי תארים מתקדמים.

הועדה שוקלת את יכולתו ואת הישגיו של המועמד, ומעריכה את סיכוייו להצליח בלימודי התואר השלישי על סמך כל המידע העומד לרשותה. מידע זה כולל השגים במחקר ובלימודים, אשר הועדה מעריכה על סמך פרסומים, המלצות, הערכות של עבודת התואר השני (במידה והושלמה), חומר כתוב אחר, שיחה או בחינה במידת הנדרש ופירוט הציונים בתואר ראשון ולאחריו.

סטודנט לתואר שני אשר הגיש את החיבור לביה”ס לתארים מתקדמים, אך טרם נבחן, יוכל להרשם ללימודי התואר השלישי, אולם קבלתו ללימודים תאושר עקרונית ותהיה מותנית בכך שיסיים בהצלחה את לימודיו לתואר שני ויקבל אישור קבלה סופי מהוועדה ללימודי תארים מתקדמים.

מסמכים שנדרש להציג מועמד לדוקטורט בפקולטה להנדסת חשמל

  1. המלצה מהמנחה לתואר המגיסטר.
  2. המלצה מהמנחה המיועד לדוקטורט בפקולטה להנדסת חשמל. במידה ויש מנחה שותף, נדרשת המלצה גם ממנו.
  3. חוות דעת של בוחנים והמלצות על התאמה לדוקטורט. רצוי שהמועמד יבקש לפחות מכתב המלצה אחד מבוחן בבחינת הגמר של המגיסטר, שלא עבד איתו.
  4. קורות חיים ורשימת פרסומים. אם אין פרסומים יספק המועמד הסבר מה יש בתזה.
  5. טופס מועמדות לדוקטורט.

לימודים לתואר דוקטור לפילוסופיה

סטודנט יקבל את התואר דוקטור לפילוסופיה לאחר צבירת 8 נקודות בקורסים, עמידה בבחינת המועמדות והגשת חיבור על עבודת המחקר.

בחינת המועמדות

תוך 11 חודשים מתחילת ההשתלמות, על הסטודנט להגיש תיאור תמציתי. במקרים מיוחדים ניתן לבקש דחייה של עד מקסימום 6 חודשים.  חודש לפני מועד הגשת התיאור התמציתי יגיש הסטודנט תקציר של עמוד אחד למנחה ולמזכירות לימודי תארים מתקדמים הפקולטית, כדי להתחיל בתהליך של קביעת ועדת הבוחנים לבחינת המועמדות.

התיאור התמציתי הינו הצעת מחקר לקראת בחינת המועמדות, בהיקף שלא יעלה על  25עמודים מודפסים.   מטרת הבחינה, אשר תתקיים כחודש לאחר הגשת התיאור התמציתי, היא לבחון את גישת המועמד לבעיה ואת שליטתו ברקע המחקר ובספרות, ולעמוד על כושר המועמד והתאמתו למחקר לקראת התואר דוקטור.