קבלה למסלול "מגיסטר להנדסת חשמל (מגיסטר ללא תזה M.E.E)"

כמועמדים לתואר זה יוכלו להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון העומדים  באחד מהתנאים הבאים:

  1. המועמד הינו בעל ממוצע של לפחות 85 בלימודי תואר ראשון בארץ בהנדסת חשמל או הנדסת מחשבים או הנדסת מחשבים ותכנה, או באחת מהפקולטות ההנדסיות או המדעיות  של הטכניון או של מוסד אוניברסיטאי מוכר אחר, נדון בועדת הקבלה והתקבל על ידי ועדת לימודי תארים מתקדמים (באשר לחומר עזר שיש להעביר לועדת הקבלה – נא לפנות למזכירות לימודי תארים מתקדמים בפקולטה).
  2. המועמד הינו בעל ממוצע 83 לפחות  בלימודי  תואר ראשון בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון, נדון בועדת הקבלה והתקבל על ידי ועדת לימודי תארים מתקדמים (באשר לחומר עזר שיש להעביר לועדת הקבלה – נא לפנות למזכירות לימודי תארים מתקדמים בפקולטה).
  3. המועמד עומד בדרישות המעבר דרך לימודי המשך ולימודי חוץ (ראה כאן סעיף הדן בקבלה ללימודי תארים מתקדמים דרך לימודי המשך ולימודי חוץ).

 

תקנות מיוחדות לתואר "מגיסטר להנדסת חשמל":

  1. צבירה של 40 נקודות לפחות.
  2. 6 נקודות מתוך ה- 40 הנ"ל יהיו במקצועות סמינריון ו/או מעבדה הכוללים מרכיב מהותי של עבודה עצמית. בהמלצת מורה המקצוע והמנחה ובאישור מראש של הועדה ללימודי תארים מתקדמים, יוכל הסטודנט למלא דרישה זו גם ע"י לימוד מקצועות תארים מתקדמים  אחרים מהפקולטה להנדסת חשמל (מקצועות (048XXX/049XXXׂׂׂ, שבדומה למקצועות סמינריון ו/ או מעבדה, כוללים מרכיב מהותי של עבודה עצמית, באישור המרצה.
  3. הסטודנט יהיה רשאי ללמוד מקצועות רלוונטיים מפקולטות אחרות כגון:  פיזיקה, מתמטיקה, מדעי המחשב והנדסת תעשיה וניהול, באישור מראש של הועדה ללימודי תארים מתקדמים ועד 15 נקודות.
  4. באישור הועדה ללימודי תארים מתקדמים, ניתן יהיה לעבור למסלול עם תיזה במקרה שהמועמד מתאים והוגדר נושא מחקר מתאים, והסטודנט מצא מנחה מבין חברי סגל הפקולטה, שהסכים להנחותו למחקר/פרוייקט/עבודת גמר. הוועדה תתחשב בעת הקבלה למסלול עם תזה במכלול הישגיו של הסטודנט עד למועד הבקשה.
  5. סטודנט במסלול זה אשר לקח מקצועות בלימודים קודמים בטכניון או במסגרות אחרות, ואשר אינם חלק מהדרישות לתואר אחר, יכול לפנות בבקשה להכרה בנקודות בהיקף של עד 24 נקודות, כאשר לכל היותר 10 נקודות מתוכן יהיו עבור לימודים שלא התבצעו במסגרת הטכניון רבתי. הנקודות יוכרו בהתחשב במקצועות אשר נלמדו וברמתם. יתר הנקודות הנדרשות יילקחו במסגרת הטכניון בלימודים לתואר.
  6. לא ניתן להמשיך ולהשתלם ישירות לקראת תואר דוקטור עם תואר "מגיסטר להנדסת חשמל".  סטודנט החפץ להמשיך בלימודי דוקטורט יידרש לעמוד בתנאי הקבלה למחקר גישוש ולהשלים תיזת מחקר ברמת עבודת גמר ו/או מחקר רגילה, בכפוף לתקנות ביה"ס ללימודי תארים מתקדמים.
  7. סטודנט הבוחר במסלול "מגיסטר בהנדסת חשמל" אינו זכאי לבקש מלגה.

תנאי שימוש באתר