FORMS AND PROCEDURES

חלק מהטפסים אינם ממוחשבים. טפסים אלה יש למלא ולהגיש במזכירות הפקולטה.

לימודים

רישום לקורסים
גיליון ציונים
הזמנת מבחנים
מערכת שעות אישית
כרטיס נבחן
זימון לרישום
משאל המרצה והמתרגל
טופס ערעור על ציון
טופס בקשת סטודנט: הטופס הינו אמצעי קשר יעיל בין הסטודנט לבין מזכירות לימודי הסמכה בפקולטה. הטופס ימולא על ידי הסטודנטים עבור כל פעילות המחייבת אישור לימודי ההסמכה בפקולטה, בקשות של חריגה מהתקנון, יעוץ אקדמי כללי, הטבות מילואים, מצב אקדמי וכיו”ב.

בכל בקשה להטבה מיוחדת או חריגה – יש לצרף במקום המתאים בטופס מסמכי סימוכין ( למשל אישורים רפואיים).

טופס בקשה להיבחנות מיוחדת

ייצוג הטכניון – טופס בקשה

טופס לביצוע גמר לימודים

מועמדים

כאן ניתן למצוא מידע על קריטריוני קבלה לסטודנטים שלמדו במסגרת אקדמית ומעוניינים לעבור לפקולטה להנדסת חשמל בטכניון
המסמך לעיל כולל מידע אודות: (1) מעבר מפקולטה אחרת בטכניון (2) מעבר ממוסד אקדמי אחר (פרט לאוניברסיטה הפתוחה).

מידע על מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה  נמצא כאן

סטודנטים הלומדים בטכניון ומעוניינים בתואר נוסף בהנדסת חשמל, אנא עיינו במסמך הבא:
דרישות השלמה לתואר ראשון נוסף בהנדסת חשמל לסטודנטים הלומדים בפקולטה אחרת בטכניון

פטורים להנדסאים –  לפרטים היכנסו לקישור הבא >>

כללי

דף הנחיות לסטודנט מהמיחשוב הפקולטי
מדריך לסטודנט מאגודת הסטודנטים

Upgrade – מערכת ציוני סטודנטים
moodle – מערכת קורסים

מחלקת חשבונות סטודנטים

מערכת לשירות הסטודנט – בירור אודות מועדי בחינות ובחנים עפ”י מספר קורס

תנאי שימוש באתר