STUDY PROGRAMS AND DEGREE TRACKS

תוכניות לימוד ומסלולים לתואר מהנדס

הפקולטה להנדסת חשמל מקיימת תוכניות לימוד לתואר ראשון (מהנדס) בארבעה מסלולי לימוד:

הנדסת מחשבים ותוכנה
הנדסת חשמל-פיזיקה (תואר משולב)
הנדסת מחשבים (מסלול משולב עם הפקולטה למדעי המחשב)
הנדסת חשמל

קיימת אפשרות לתואר נוסף (במתמטיקה, בפיזיקה, בכלכלה ועוד). ראו פירוט בתקנה 3.2.2 בתקנון לימודי הסמכה. פירוט מלא של מסלולי הלימוד וקבוצות ההתמחות בכל אחד מהמסלולים  נמצא בקטלוג לימודי הסמכה.

ההרשמה ללימודים מתבצעת דרך אתר לימודי הסמכה. לאחר בחירת המסלול תהליך בחירת קבוצות ההתמחות אינו פשוט ולכן קיים מערך גדול של חברי סגל העומדים לרשותכם לצורך ייעוץ, כמו גם בנושאי חילופי סטודנטים, שנה ראשונה, דיון בהפסקת לימודים, והנכם מוזמנים לפנות אליהם. נוסף על כך מתקיימת בכל שנה במהלך סמסטר אביב סדרה של סקירות של קבוצות ההתמחות ומסלולי הלימוד הניתנת על ידי חברי הסגל.

רשימת המקצועות הפקולטיים המלאה, כולל פירוט הסילבוסים, נמצאת באתר לימודי הסמכה. על מנת להבטיח מהלך לימודים שוטף ללא תקלות מיותרות, עליכם לתכנן את לימודיכם במועד ולשים לב למועדי הרישום ולמועדי השינויים המפורסמים באתר הנ”ל. המערכת המומלצת בנויה באופן שמאפשר את סיום התואר בהצלחה ובזמן. מומלץ מאוד להיצמד אליה בפרט במהלך השנה הראשונה ללימודים. אנא הימנעו מעומס יתר. התרכזו בלימודים ונסו לצמצם מטלות חיצוניות (כגון עבודה).

מקצועות בחירה מפקולטות אחרות – מוכרים כבחירה חוץ פקולטיתסטודנטים עורכים ניסוי

קורסים

MOODLE – אתר הקורסים האישי.

חיפוש קורסים באתר לימודי הסמכה
מערכת לשירות הסטודנט – בירור אודות מועדי בחינות ובחנים ע”פ מספר קורס.

תנאי שימוש באתר