STUDY PROGRAMS AND DEGREE TRACKS

 

תוכניות לימוד ומסלולים לתואר מהנדס

הפקולטה להנדסת חשמל מקיימת תוכניות לימוד לתואר ראשון (מהנדס) בארבעה מסלולי לימוד:

הנדסת מחשבים ותוכנה
הנדסת חמשל-פיזיקה (תואר משולב)
הנדסת מחשבים (מסלול משולב עם הפקולטה למדעי המחשב)
הנדסת חשמל

קיימת אפשרות לתואר נוסף (במתמטיקה, בפיזיקה, בכלכלה ועוד). ראו פירוט בתקנה 3.2.2 בתקנון לימודי הסמכה. פירוט מלא של מסלולי הלימוד וקבוצות ההתמחות בכל אחד מהמסלולים  נמצא בקטלוג לימודי הסמכה.

 

 

ההרשמה ללימודים מתבצעת דרך אתר לימודי הסמכה. לאחר בחירת המסלול תהליך בחירת קבוצות ההתמחות אינו פשוט ולכן קיים מערך גדול של חברי סגל העומדים לרשותכם לצורך ייעוץ, כמו גם בנושאי חילופי סטודנטים, שנה ראשונה, דיון בהפסקת לימודים, והנכם מוזמנים לפנות אליהם. נוסף על כך מתקיימת בכל שנה במהלך סמסטר אביב סדרה של סקירות של קבוצות ההתמחות ומסלולי הלימוד הניתנת על ידי חברי הסגל.

רשימת המקצועות הפקולטיים המלאה, כולל פירוט הסילבוסים, נמצאת באתר לימודי הסמכה. על מנת להבטיח מהלך לימודים שוטף ללא תקלות מיותרות, עליכם לתכנן את לימודיכם במועד ולשים לב למועדי הרישום ולמועדי השינויים המפורסמים באתר הנ”ל. המערכת המומלצת בנויה באופן שמאפשר את סיום התואר בהצלחה ובזמן. מומלץ מאוד להיצמד אליה בפרט במהלך השנה הראשונה ללימודים. אנא הימנעו מעומס יתר. התרכזו בלימודים ונסו לצמצם מטלות חיצוניות (כגון עבודה).

מקצועות בחירה מפקולטות אחרות – מוכרים כבחירה חוץ פקולטיתסטודנטים עורכים ניסוי

קורסים

MOODLE – אתר הקורסים האישי
בחינות – בירור אודות מועדי בחינות ע”פ מספר קורס
בחנים – בירור אודות מועדי בחנים ע”פ מספר קורס

חפש קורסים בטבלה המצורפת מטה

מספר קורסשם קורססיל' עבריתסיל' אנגליתקורס נוכחיקורס קודם
44000פרוייקט מחקרי למצטייניםdownload filedownload file
44003קורס בנושא מיוחדdownload filedownload file
44004קורס בנושא מיוחד 2download filedownload file
44005קורס בנושא מיוחד 3download filedownload file
44099מעבדה בהנדסת חשמלdownload filedownload filedownload file
44101מבוא למערכות תכנהdownload filedownload filedownload file
44105תורת המעגלים החשמלייםdownload filedownload filedownload file
44109מבוא להנדסת חשמלdownload filedownload filedownload filedownload file
44114מתמטיקה דיסקרטיתdownload filedownload filedownload file
44125יסודות התקני מוליכים למחצהdownload filedownload filedownload file
44130אותות ומערכותdownload filedownload filedownload filedownload file
44140שדות אלקטרומגנטייםdownload filedownload filedownload filedownload file
44142מעגלים אלקטרוניים לינארייםdownload filedownload filedownload filedownload file
44145מערכות ספרותיותdownload filedownload filedownload file
44147מעגלי מיתוג אלקטרונייםdownload filedownload filedownload filedownload file
44148גלים ומערכות מפולגותdownload filedownload filedownload filedownload file
44151מעבדה להנדסת חשמל 1ח`download filedownload filedownload filedownload file
44160מעבדה בהנדסת חשמל 1download filedownload filedownload filedownload file
44162מעבדה בהנדסת חשמל 2download filedownload filedownload filedownload file
44164מעבדה בהנדסת חשמל 3download filedownload filedownload filedownload file
44165מעבדה בהנדסת חשמלdownload filedownload file
44166מעבדה בהנדסת חשמלdownload filedownload file
44167פרוייקט א`download filedownload filedownload filedownload file
44169פרוייקט ב`download filedownload filedownload filedownload file
44170פרוייקט מיוחדdownload filedownload filedownload filedownload file
44173פרוייקט בתעשיהdownload filedownload filedownload filedownload file
44180נושא אישי למצטייניםdownload filedownload file
44184נושאים מתקדמים למצטייניםdownload filedownload file
44185נושא מיוחד למצטייניםdownload filedownload file
44191מערכות בקרה 1download filedownload filedownload file
44192מערכות בקרה 2download filedownload filedownload filedownload file
44193מעבדה לבקרה לינאריתdownload filedownload filedownload filedownload file
44198מבוא לעיבוד ספרתי של אותותdownload filedownload filedownload filedownload file
44202אותות אקראיםdownload filedownload filedownload filedownload file
44214טכניקות קליטה ושידורdownload filedownload filedownload filedownload file
44231התקנים אלקטרוניים 1 (MOS)download filedownload filedownload file
44239תהליכים במיקרואלקטרוניקהdownload filedownload filedownload filedownload file
44262תכן לוגי ומבוא למחשביםdownload filedownload filedownload filedownload file
44265פרויקט במערכות תכנהdownload filedownload filedownload file
44268מבוא למבני נתונים ואלגוריתמיםdownload filedownload filedownload filedownload file
44294מכשור אלקטרוניdownload filedownload file
44334רשתות מחשבים ואינטרנט 1download filedownload filedownload file
44339אלקטרואופטיקהdownload filedownload filedownload file
46001הנדסת מערכות תכנה מבוזרותdownload filedownload filedownload filedownload file
46002תכן וניתוח אלגוריתמיםdownload filedownload filedownload filedownload file
46003קורס מתקדם בנושא מיוחד 1download filedownload file
46004קורס מתקדם בנושא מיוחד 2download filedownload file
46005רשתות מחשבים ואינטרנט 2download filedownload file
46006קורס מתקדם בנושא מיוחד 3download filedownload file
46012מבוא לרכיבים וחומרים אורגנייםdownload filedownload filedownload file
46021רשתות תוריםdownload filedownload file
46041רשתות עצביות ביולוגיותdownload filedownload file
46052אופטואלקטרוניקה קוונטיתdownload filedownload file
46129פיסיקה של מצב מוצקdownload filedownload file
46187תכן מעגלים אנלוגייםdownload filedownload filedownload filedownload file
46188מעגלים אלקטרוניים לאותות מעורביםdownload filedownload file
46189תכן מסננים אקטיבייםdownload filedownload filedownload filedownload file
46194למידה ותכנון במערכות דינמיותdownload filedownload file
46195מערכות לומדותdownload filedownload filedownload filedownload file
46196בקרה לא לינאריתdownload filedownload filedownload filedownload file
46197שיטות חישוביות באופטימיזציהdownload filedownload filedownload file
46200עבוד ונתוח תמונותdownload filedownload filedownload filedownload file
46201מבוא לעבוד אותות אקראייםdownload filedownload filedownload filedownload file
46204תקשורת אנלוגיתdownload filedownload filedownload file
46205מבוא לתורת הקידוד בתקשורתdownload filedownload filedownload file
46206מבוא לתקשורת ספרתיתdownload filedownload filedownload file
46208טכניקות תקשורת מודרניותdownload filedownload filedownload filedownload file
46209מבנה מערכות הפעלהdownload filedownload filedownload file
46210מעבדה במערכות הפעלהdownload filedownload filedownload file
46216מיקרוגליםdownload filedownload filedownload filedownload file
46225עקרונות פיסיקליים של התקני מלמ"download filedownload filedownload file
46232פרקים בננואלקטרוניקהdownload filedownload filedownload file
46233מעבדה בננוטכנולוגיהdownload filedownload filedownload filedownload file
46235התקני הספק משולביםdownload filedownload file
46237מעגלים משולביםdownload filedownload filedownload file
46239מעבדה בננו-אלקטרוניקהdownload filedownload file
46241מכניקה קוונטיתdownload filedownload filedownload file
46242פסיקה סטטיסטית, תנודות ורעשdownload filedownload file
46244תופעות גליםdownload filedownload filedownload filedownload file
46249מערכות אלקטרואופטיותdownload filedownload filedownload filedownload file
46250אלקטרואופטיקה 2download filedownload filedownload file
46256אנטנות וקרינהdownload filedownload filedownload filedownload file
46266שיטות הידורdownload filedownload filedownload filedownload file
46267מבנה מחשביםdownload filedownload filedownload filedownload file
46270מבוא לקריפטוגרפיהdownload filedownload filedownload filedownload file
46271תכנות ותכן מונחה עצמיםdownload filedownload filedownload file
46272עקרונות של מערכות מבוזרות אמינותdownload filedownload filedownload file
46273תכנות פונקציונאלי מבוזרdownload filedownload file
46274נושאים נבחרים בהנדסת מחושביםdownload filedownload file
46326מבוא לאותות ומערכות ביולוגייםdownload filedownload filedownload filedownload file
46332מערכות ראייה ושמיעהdownload filedownload filedownload filedownload file
46336מעבדי רשת מהיריםdownload filedownload file
46342מבוא לתקשורת בסיבים אופטייםdownload filedownload filedownload file
46345גרפיקה ממוחשבתdownload filedownload filedownload filedownload file
46733תורת האינפורמציהdownload filedownload file
46745עבוד ספרתי של אותותdownload filedownload filedownload file
46746אלגוריתמים ויישומים בראייה ממוחשבתdownload filedownload file
46773התקני מוליכים למחצה אלקטרואופטיים לגילויdownload filedownload filedownload filedownload file
46831מבוא לדימות רפואיdownload filedownload file
46851לייזרים של מוליכים למחצה והתקנים משולביםdownload filedownload filedownload filedownload file
46853ארכיטקטורות מתקדמות של מערכות מיקרו מעבדיםdownload filedownload file
46864תכן מערכות ספרתיות מהירותdownload filedownload filedownload file
46868יסודות תהליכים אקראייםdownload filedownload file
46880תכן בעזרת מחשב של VLSIdownload filedownload filedownload filedownload file
46903מעגלים משולבים ב-CMOS בתדר רדיו (RF)download filedownload file
46925כלים לניתוח מערכות מחשביםdownload filedownload filedownload file
46952אלגוריתמים מבוזרים ושימושיהם ברשתות תקשורתdownload filedownload filedownload filedownload file
46968מיקרועיבוד ומיקרומערכות אלקטרומכניותdownload filedownload filedownload file
46993רשתות מהירותdownload filedownload filedownload file

תנאי שימוש באתר