הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל (להלן: “הטכניון” או “אנו”) מברכים אותך (“המשתמש/ת/ים” או “את/ה”) על שבחרת להשתמש באפליקציית אתר הפקולטה לחשמל, אשר נועדה לאפשר למשתמשים לקבל מידע ושירותים על הפקולטה לחשמל (להלן: “התוכן” או “השירות”) באמצעות דפדפן אינטרנט ומכשירי נייח נייד הנתמך במערכות הפעלה של (ios) Apple או של אנדרואיד (להלן :”המכשיר הנייד”),והכול כפי שיוסבר בהמשך (להלן: “האפליקציה”).

1. הסכמה לתנאי ההסכם
אנא קרא/י בעיון: בעצם התקנת האפליקציה, השימוש בתוכן ו/או בשירותים ו/או באמצעות סימון “v” בתיבה המיועדת לכך, או בלחיצה על כפתור “המשך” בתחתית הסכם רישיון השימוש באפליקציה (להלן: “ההסכם”), הינך מצהיר/ה כי קראת והבנת את תנאי ההסכם וכי הינך מסכימ/ה לכל התנאים המפורטים בו. השימוש באפליקציה כפוף לתנאי השימוש בפורטל האינטרנט [ https://vee.technion.ac.il] בשינויים המחויבים. כמו-כן, השימוש באפליקציה לצורך קבלת השירותים, ככל שרלוונטי עבורך, כפוף לתנאים הקבועים במסמכים אותם אישרת, בכל התקשרות עם הטכניון (להלן: “מסמכי ההתקשרות”), ומסמכים אלה יגברו במקרה של סתירה בין האמור בהם לבין האמור בתנאי ההסכם. אם אינך מסכימ/ה לאי אילו מתנאי ההסכם, הנך מחויב/ת, באופן מידי, להסיר ולמחוק את האפליקציה מהמכשיר הנייד שברשותך ואינך רשאי/ת לעשות כל שימוש באפליקציה, בתוכן ו/או בשירותים, בכל אופן שהוא.

2. תנאי הרישיון
בכפוף לעמידתך בתנאי ההסכם, הטכניון מעניק לך בזאת רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, בלתי-מסחרי, ואשר ניתן לביטול באופן מלא בכל עת, להשתמש באפליקציה, בתוכן ו/או בשירותים על גבי מכשיר נייד שבבעלותך או בשליטתך (להלן: “הרישיון”). אין בתנאי הרישיון בכדי להעביר אליך כל זכות באפליקציה או בקשר אליה, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בה בהתאם לתנאי ההסכם.
השימוש באפליקציה, בתוכן ו/או בשירותים כפוף גם לעמידתך בתנאי השימוש הרלוונטיים למכשיר הנייד שברשותך.

3. למי מותר להשתמש באפליקציה
על מנת להשתמש באפליקציה, אין צורך בביצוע רישום כלשהו. [ככל שמדובר באפליקציה הדורשת הזדהות: עם זאת, על מנת להשתמש בשירותים, עליך להחזיק בכרטיס עובד/סטודנט של הטכניון ולהיות רשום במערכת הממוחשבת של הטכניון ולהשתמש בשם משתמש והסיסמא הרשומה במערכת, באמצעותם תוכל/י להיכנס גם לאפליקציה ולקבל את המידע, התוכן והשירותים (להלן “פרטי ההזדהות באפליקציה”).]

יחד עם זאת, הטכניון יהא רשאי, בכל עת, לחסום את גישתך לאפליקציה, לתוכן ו/או לשירותים, כולם או חלקם, באופן זמני או לצמיתות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות ההסכם או את הוראות הדין או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע ולניהול סיכונים, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות הטכניון על פי כל דין החל.

ביכולתך להפסיק את השימוש באפליקציה על-ידי הסרת האפליקציה מהמכשיר הנייד שברשותך.
4. אילו שימושים אסורים באפליקציה
אינך רשאי/ת (בין בעצמך ובין על-ידי מי מטעמך): (א) להשתמש באפליקציה לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, ו/או בלתי-מורשית ולעשות בה כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועדה האפליקציה; (ב) לפגוע או לשבש את פעולת האפליקציה; (ג) לעקוף את כל האמצעים בהם משתמש הטכניון על מנת להגן על פרטיות המשתמשים; (ד) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האפליקציה; (ה) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאפליקציה, כל וירוס, “תולעת” (worm), סוס טרויאני, באג, רוגלה (spyware), נוזקה (malware), או כל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האפליקציה; ו/או (ו) להפר אי אלו מתנאי ההסכם.

5. הגישה לאפליקציה
הטכניון רשאי לאפשר מעת לעת כניסה לאפליקציה באמצעות אמצעי זיהוי שונים או נוספים ובכפוף לתנאים שייקבעו על ידו.

6. מדיניות פרטיות
הטכניון מכבד את הפרטיות שלך ומחויב להגן על המידע האישי שאת/ה משתפ/ת עם הטכניון. הטכניון מאמין כי יש לך את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל ממך בשעת השימוש באפליקציה. מטרת מדיניות הפרטיות הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי הטכניון ביחס לפרטיות המשתמשים וכיצד הטכניון משתמש במידע הנמסר לו מהמשתמשים או הנאסף על ידו כחלק משימושך באפליקציה.

א. אילו סוגי מידע הטכניון אוסף אודות המשתמשים?
הטכניון אוסף שני סוגים של מידע מהמשתמשים:

הסוג הראשון של מידע שהטכניון אוסף הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: “מידע לא אישי”). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לטכניון בשעה שהמשתמש/ת משתמש/ת באפליקציה הנמסר אודות המשתמש/ת מצדדים שלישיים, ואינו מאפשר את זיהויו/ה של אותו/ה משתמש/ת. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו/ה של המשתמש/ת באפליקציה, שעות הגלישה, נתיב הגלישה, לרבות הדפים והמודעות בהם ביקר/ה המשתמש/ת, וכיוצ”ב.

הסוג השני של מידע שהטכניון אוסף הנו מידע אישי מזהה (“מידע אישי”). המידע האישי מאפשר לטכניון לזהות באופן אישי את המשתמש/ת ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש.

המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את כתובת ה-IP שלהם, בהתאם לרשת, ו/או למכשיר הנייד בהם הם משתמשים לצורך הגלישה בפורטל. כמו כן, בשימוש באמצעות מכשיר נייד עשויים להיאסף, באופן אוטומטי, פרטים מזהים נוספים מהמכשיר הנייד כגון: מזהה מכשיר, סוג דפדפן ומידע אודות מיקום גיאוגראפי. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה.

בנוסף, הטכניון וגופים העוסקים בעיבוד נתונים עבור הטכניון, או במתן שירות אחר לטכניון, אוספים מידע אישי הנמסר על ידך באופן מודע ומרצונך החופשי במהלך שימושך באפליקציה. המידע האישי ייאסף מתוך הפרטים אותם מסרת במסגרת מילוי טופס יצירת קשר, ו/או טפסים נוספים שמילאת בהסכמתך. השימוש בטפסים אלה כפוף לתנאים נוספים ואנו מפצירים בך לעיין בהם לפני השימוש.

למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי.
הינך מסכימ/ה ומצהיר/ה כי ידוע לך שחלק מהמידע שתידרש/י למסור לא נדרש על-פי דין ונמסר לנו מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך שירותים מסוימים, וכי הינך מסכימ/ה כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגרי המידע של הטכניון.
ב. מטרות איסוף ושימוש במידע
1. הטכניון וגופים העוסקים בעיבוד נתונים עבור הטכניון, או במתן שירות אחר לטכניון משתמשים במידע לא-אישי על מנת:
לעשות שימוש בו לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, לצורך התאמה, פיתוח ושיפור התוכן והשירותים הניתנים במסגרתו.
2. הטכניון וגופים העוסקים בעיבוד נתונים עבור הטכניון, או במתן שירות אחר לטכניון, משתמשים במידע אישי על מנת:
· להתאים, לפתח ולשפר את התוכן והשירותים הניתנים במסגרתו;
· להשיב לשאלות המשתמש/ת אודות השימוש באפליקציה וכן להעניק שירותי תמיכה טכנית;

ג. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים
אנו רשאים לשתף צדדים שלישיים במידע אישי אך ורק במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין; (ב) לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית, רגולטורית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת; (ג) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ד) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, בהונאה, בשימוש לרעה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ה) על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; ו/או (ו) על פי אישור מפורש שלך לפני הגילוי.

ד. מדיניות השימוש בעוגיות (“Cookies”) וטכנולוגיות אחרות

בעת השימוש באפליקציה, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות אשר מקובלות ומוכרות בתעשייה ומוכרות כגון “עוגיות” (cookies) (“עוגיות”) ותגיות פיקסל (“תגיות הפיקסל”).

העוגיות נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש בפורטל. ניתן לנטרל את העוגיות. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשירי המשתמשים, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי במידה והמשתמש/ת ימחק/תמחק את העוגיות או לא יאפשר/תאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת של המשתמש/ת דרך הפורטל עשויה להיפגע. אנא עיינ/י בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה”עזרה” על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.

תגיות הפיקסל הן תמונות גרפיות מזעריות המוצבות על גבי דפי האפליקציה ומאפשרות לנו לזהות אם ביצעת פעולה מסוימת. כאשר את/ה ניגש/ת לדפים אלה, תגיות הפיקסל מפיקות הודעה על פעולה זו. תגיות הפיקסל משמשות לאיסוף מידע לא אישי ומאפשרות לנו למדוד את התגובות לפעילויות שאנו מציעים , ולשפר את דפי האפליקציה.

7. זכויות קניין רוחני
האפליקציה, התוכן והשירותים, וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות להם, לרבות זכויות יוצרים וסימני המסחר (להלן : “הקניין הרוחני”) הם בבעלות הטכניון ו/או נמסרו לו ברישיון ומוגנים על ידי דיני הקניין הרוחני בארץ ובעולם. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי תנאי ההסכם תישמר בידי הטכניון ונותני הרישיון שלו. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, או לעשות יצירה נגזרת של כל תוכן הכפוף לזכויות הקניין הרוחני של הטכניון, בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאי ההסכם ו/או על פי כל דין החל. אף הוראה בתנאי ההסכם לא מהווה ויתור על קניינו הרוחני של הטכניון על פי כל דין.

8. זמינות האפליקציה, התוכן והשירותים
זמינות ופונקציונאליות האפליקציה, התוכן והשירותים תלויות בגורמים רבים, אשר אינם מצויים בשליטתו של הטכניון, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלני משנה של הטכניון או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן ושירותים סלולאריים). הטכניון לא יהא אחראי לנזקים שנגרמו כתוצאה משיבוש או תקלה אשר אינם בשליטתו, ככל שעשה מאמץ סביר למנוע אותם.

9. מידע המתקבל מצדדים שלישיים
מידע ונתונים מסוימים המופיעים באפליקציה מתקבלים מצדדים שלישיים ונמסרו לטכניון על-ידם או מטעמם. מידע זה נמסר לך כמות שהוא (as is), ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהיא, באופן מפורש או מכללא. הטכניון אינו מתחייב כי המידע והנתונים המופיעים באפליקציה ואשר התקבלו מצדדים שלישיים כלשהם יהיו מדויקים ו/או חפים מטעויות, והטכניון אינו ערב לנכונותם או מהימנותם של מידע ונתונים אלה.

11. סיכונים הקשורים לרשת האינטרנט ולרשת הסלולר
הטכניון משקיע מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט ובסלולר, ככל שההגנה מפניהם נתונה בידיו. עם זאת, אין ביכולתו ו/או בשליטתו של הטכניון למנוע לחלוטין את חדירתן ופעולתן של תוכנות מזיקות וגורמים עוינים כגון וירוסים, “תולעים” (worms), סוסים טרויאניים, באגים, רוגלות (spywares), נוזקות (malwares),
או כל קודי מחשב, קבצים או תוכנות אחרות אשר עשויים לפגוע בפרטיותך, לצותת לתעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של הטכניון, לשרתים או למחשבים, להתחזות ליישום או לטכניון, לבצע תרמיות והונאות מקוונות, להזיק או לחבל בפעילות האפליקציה, התוכן ו/או השירותים. אנו מפצירים בך לקרוא בעיון את דף ההמלצות וההנחיות בנוגע לאבטחת המידע [/Ansafe.html ______[https://www ולפעול לפי ההנחיות המפורטות בו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של מי מהצדדים.

12. שינויים באפליקציה ובתנאי ההסכם
הטכניון רשאי, מעת לעת, לבצע באפליקציה שינויים, לרבות הרחבות, גריעות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר וכן לעדכן את תנאי ההסכם. הטכניון יודיע לך על שינויים מהותיים בדרך שיקבע (לרבות באמצעות הודעה במסך הבית של האפליקציה), בכפוף לכל דין. המשך שימושך באפליקציה, בתוכן ו/או בשירותים יעיד על הסכמתך וקבלתך את תנאי ההסכם המעודכנים.
13. תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי
האפליקציה עשויה להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים (“רכיבי צד שלישי”). הינך רשאי/ת להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-, או בהקשר עם האפליקציה אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. במקרה של סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו בנוגע לרכיבי צד שלישי אלו בלבד. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים ו/או הכלולים באפליקציה והטכניון מסיר כל אחריות הקשורה בכך. את/ה מכיר/ה בכך שהטכניון אינו היוצר, הבעלים או מעניק הרישיון של רכיבי צד שלישי, והטכניון אינו מעניק כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר.

14. כללי
(א) אין בתנאי הסכם זה כדי לגרוע מכל הסכמה אחרת בין הטכניון לבינך ו/או כדי לשנותה, (ב) כל תביעה או הליך משפטי בקשר לאפליקציה, לתוכן ו/או לשימוש בהם יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ויובאו לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה, ישראל, ואת/ה מסכימ/ה בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הדין החל והסמכות לדון בכל תביעה או הליך משפטי בקשר לשירותים ו/או השימוש בהם יהיו כאמור במסמכי הטכניון, (ג) תנאי ההסכם אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים, (ד) כל הוראה מהוראות הסכם זה אשר תימצא חסרת תוקף או בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה לא תפגע בתחולתן או בתוקפן של יתר הוראות הסכם זה.